Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

FIX: Forjados Inclinados. Detalles Especiais. Pilares. Xácenas

FIX010

  

Esquema básico de empalme, ancoraxe e disposición de barras en elementos inclinados na súa unión con elementos verticais. Sen accións dinámicas. Aceiro B 400 S.

FIX011

  

Esquema básico de empalme, ancoraxe e disposición de barras en elementos inclinados na súa unión con elementos verticais. Con accións dinámicas. Aceiro B 400 S.

FIX012

  

Esquema básico de empalme, ancoraxe e disposición de barras en elementos inclinados na súa unión con elementos verticais. Sen accións dinámicas. Aceiro B 500 S.

FIX013

  

Esquema básico de empalme, ancoraxe e disposición de barras en elementos inclinados na súa unión con elementos verticais. Con accións dinámicas. Aceiro B 500 S.

FIX010-P

  

Esquema básico de empalme, ancoraxe e disposición de barras en elementos inclinados na súa unión con elementos verticais.

FIX100

  

Esquema básico de ancoraxe e disposición de barras en elementos inclinados con armaduras continuas.

FIX100-P

  

Esquema básico de ancoraxe e disposición de barras en elementos inclinados con armaduras continuas.

FIX110

  

Esquema básico de empalme, ancoraxe e disposición de barras en elementos inclinados con armaduras con solape.

FIX110-P

  

Esquema básico de empalme, ancoraxe e disposición de barras en elementos inclinados con armaduras con solape.

FIX120

  

Esquema básico de empalme, ancoraxe e disposición de barras en elementos inclinados con armaduras cortadas. Lousas con mallas prefabricadas e forxados sen accións dinámicas. Aceiro B 400 S.

FIX120-P

  

Esquema básico de empalme, ancoraxe e disposición de barras en elementos inclinados con armaduras cortadas. Lousas con mallas prefabricadas e forxados.

FIX130

  

Esquema básico de empalme, ancoraxe e disposición de barras en elementos inclinados con armaduras cortadas. Lousas con mallas prefabricadas e forxados con accións dinámicas. Aceiro B 400 S.

FIX140

  

Esquema básico de empalme, ancoraxe e disposición de barras en elementos inclinados con armaduras cortadas. Lousas con mallas prefabricadas e forxados sen accións dinámicas. Aceiro B 500 S.

FIX150

  

Esquema básico de empalme, ancoraxe e disposición de barras en elementos inclinados con armaduras cortadas. Lousas con mallas prefabricadas e forxados con accións dinámicas. Aceiro B 500 S.

FIX160

  

Esquema básico de empalme, ancoraxe e disposición de barras en elementos inclinados con armaduras cortadas. Vigas sen accións dinámicas. Aceiro B 400 S.

FIX160-P

  

Esquema básico de empalme, ancoraxe e disposición de barras en elementos inclinados con armaduras cortadas. Vigas.

FIX170

  

Esquema básico de empalme, ancoraxe e disposición de barras en elementos inclinados con armaduras cortadas. Vigas con accións dinámicas. Aceiro B 400 S.

FIX180

  

Esquema básico de empalme, ancoraxe e disposición de barras en elementos inclinados con armaduras cortadas. Vigas sen accións dinámicas. Aceiro B 500 S.

FIX190

  

Esquema básico de empalme, ancoraxe e disposición de barras en elementos inclinados con armaduras cortadas. Vigas con accións dinámicas. Aceiro B 500 S.

FIP100

  

Esquema armado de pilares en unións con vigas e forxados inclinados sen accións dinámicas. Aceiro B 400 S.

FIP100-P

  

Esquema armado de pilares en unións con vigas e forxados inclinados

FIP110

  

Esquema armado de pilares en unións con vigas e forxados inclinados con accións dinámicas. Aceiro B 400 S.

FIP120

  

Esquema armado de pilares en unións con vigas e forxados inclinados sen accións dinámicas. Aceiro B 500 S.

FIP130

  

Esquema armado de pilares en unións con vigas e forxados inclinados con accións dinámicas. Aceiro B 500 S.

FIP200

  

Esquema armado de pilares inclinados en unións con vigas e forxados inclinados sen accións dinámicas. Aceiro B 400 S.

FIP200-P

  

Esquema armado de pilares inclinados en unións con vigas e forxados inclinados

FIP210

  

Esquema armado de pilares inclinados en unións con vigas e forxados inclinados con accións dinámicas. Aceiro B 400 S.

FIP220

  

Esquema armado de pilares inclinados en unións con vigas e forxados inclinados sen accións dinámicas. Aceiro B 500 S.

FIP230

  

Esquema armado de pilares inclinados en unións con vigas e forxados inclinados con accións dinámicas. Aceiro B 500 S.

FIV001

  

Entrega de vigas en pilar extremo.

FIV002-A

  

Embrochalamento entre dúas vigas planas. Borde perpendicular á inclinación da cuberta.

FIV002-B

  

Embrochalamento entre dúas vigas planas. Borde vertical.

FIV002-C

  

Embrochalamento entre dúas vigas planas. Borde horizontal.

FIV003

  

Embrochalamento viga plana con viga de canto.

FIV004

  

Embrochalamento viga plana con murete de formigón.

FIV004-P

  

Embrochalamento viga plana con murete de formigón.

FIV005

  

Armado de vigas en intersección con viga de cumio ou limatesa.

FIV006

  

Armado de vigas en intersección con viga limafoia.

FIG001

  

Armado de cornixas.

FIG002

  

Formación de mansardas. (Lousa maciza)

FIG003

  

Formación de mansardas triangulares. (Lousa maciza)

FIG004

  

Formación de mansardas trapeciales. (Lousa maciza)

FIG005

  

Formación de mansardas rectangulares. (Lousa maciza)

FIG006

  

Formación de mansarda con forxado unidireccional de viguetas autoportantes soportado por paredes de fábrica resistente.

FIG006-P

  

Formación de mansarda con forxado unidireccional de viguetas autoportantes soportado por paredes de fábrica resistente.

FIG007

  

Esquema de unións de paredes de fábrica resistente con viga de cumio e viga limatesa.

FIG007-P

  

Esquema de unións de paredes de fábrica resistente con viga de cumio e viga limatesa.

FIG008

  

Esquema de unións de paredes de fábrica resistente con viga limafoia.

FIG008-P

  

Esquema de unións de paredes de fábrica resistente con viga limafoia.

FIG009-A

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano. Viga de canto. Aleiro en voadizo con borde perpendicular á inclinación da cuberta.

FIG009-B

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano. Viga de canto. Aleiro en voadizo con borde vertical.

FIG009-C

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano. Viga de canto. Aleiro en voadizo con borde horizontal.

FIG010

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano. Viga de canto. Aleiro en voadizo de menor canto enrasado superiormente. Borde vertical.

FIG011

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano. Viga de canto. Aleiro en voadizo de menor canto enrasado inferiormente. Borde vertical.

FIG012-A

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano en voadizo. Viga de canto. Aleiro en voadizo con borde perpendicular á inclinación da cuberta.

FIG012-B

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano en voadizo. Viga de canto. Aleiro en voadizo con borde vertical.

FIG012-C

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano en voadizo. Viga de canto. Aleiro en voadizo con borde horizontal.

FIG013

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano en voadizo. Viga de canto. Aleiro en voadizo de menor canto enrasado superiormente. Borde vertical.

FIG014

  

Encontro en aleiro de forxado inclinado con forxado plano en voadizo. Viga de canto. Aleiro en voadizo de menor canto enrasado inferiormente. Borde vertical.

FIG015

  

Encontro en aleiro de lousa inclinada con forxado plano. Aleiro en voadizo.

Detalles Construtivos de forxados inclinados

Pedido dos detalles construtivos