Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

 
   

Montaxe de ábaco de medianeira con pilar metálico.

Forxado reticular.

   

EAM508

   


  • Colocaranse catro perfiís metálicos U, segundo Documentación Técnica, a igual distancia da cara superior e inferior do forxado.

  • O soporte recibirase do taller co ancoraxe xa incorporado.

  • Os perfís estarán soldados entre sí e ó soporte en todo o perímetro de contacto, cun espesor do cordón de 7 mm.

  • Nos encontros, o perfil U interrumpido levará cubrexuntas de continuidade formado por unha pletina de aceiro da mesma área total da ala do perfil cortado, soldada en todo o seu perímetro cun espesor do cordón de 2.5 mm.

  • Colocarase unha espiral de 8 mm con paso de 10 cm, colocada nos dous brazos de ancoraxe metálico.

  • As crucetas recomendadas son para forxados de edificación con sobrecargas convencionais e luces razonablemente equilibradas. Noutros casos procédese a un cálculo máis axustado.