Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

EHL: Lousas Macizas

EHL700

  

Cadro de características. Rampas de formigón armado.

EHL798

  

Cadro de características. Datos da lousa. (Cadro Tipo I).

EHL799

  

Cadro de características. Datos da lousa. (Cadro Tipo II).

EHL701

  

Apoio en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente.

EHL702

  

Apoio entre vanos sobre parede de fábrica resistente.

EHL705

  

Viga plana interior.

EHL706

  

Extremo de vano sobre viga de canto descolgada.

EHL707

  

Extremo de vano sobre viga de canto invertida.

EHL708

  

Viga de canto descolgada interior.

EHL709

  

Viga de canto invertida interior.

EHL710

  

Armadura de montaxe de ábaco central con pilar de formigón.

EHL711

  

Armadura de montaxe de ábaco de medianería con pilar de formigón.

EHL712

  

Armadura de montaxe de ábaco de esquina con pilar de formigón.

EHL716

  

Sección de ábaco central descolgado.

EHL719

  

Tirantes verticais en extremo de voadizo para unificar deformacións.

EHL721

  

Reforzo a punzonamento con barras a 45º dispostas radialmente.

EHL722

  

Cambio de canto en liña de pilares.

EHL723

  

Cambio de cota con desnivel menor que o canto da lousa.

EHL724

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto da lousa en liña de pilares.

EHL725

  

Cambio de cota con desnivel maior que o canto da lousa en zona intermedia vano.

EHL726

  

Transición a lousa maciza de menor canto en voadizo enrasada superiormente.

EHL727

  

Transición a lousa maciza de menor canto en voadizo enrasada inferiormente.

EHL728

  

Foso de ascensor suspendido da lousa maciza.

EHL729

  

Reforzo de oco non previsto en lousa maciza.

EHL730

  

Oco en lousa maciza resolto con vigas perimetrais.

EHL731

  

Oco en extremo con viga de canto invertida.

EHL732

  

Oco en extremo con viga de canto descolgada.

EHL733

  

Reforzo de cosido en esquina de ocos.

EHL734

  

Oco inevitable en viga de borde.

EHL735

  

Viga de atado mínima en borde de voadizo.

EHL736

  

Xunta de dilatación a media madeira.

EHL737

  

Lousa inclinada en planta baixa sobre muro para a formación de escaleira.

EHL738

  

Xunta de dilatación en viga de canto.

EHL739

  

Encontro de lousas inclinadas en viga cumio.

EHL740

  

Detalle de borde extremo de lousa.

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos