Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

 
   

Armadura de montaxe de ábaco de esquina con pilar de formigón.

   

EHR013

   


  • A viga embebida ortogonal ó borde, que lembra un brazo da cruceta nos ábacos centrais, pode ir estribada ou non en función do punzonamento, etc.

  • As crucetas do 2Ø16+2Ø12 poden ir estribadas ou non en función do punzonamento. O tamaño dos estribos débese definir en cada caso especial. Os estribos pódense dispor sinxelamente coma elementos verticais que servan de apoio ós planos de armaduras superiores, ainda que bastan, en xeral, as armaduras de reparto entre nervios para cumprir dita función se se apoian nos bloques perdidos. Nos recuperables, ditas armaduras débense apoiar en calzos, para evitar que descansen nos moldes de plástico e se queden sen recubrimento.

  • As armaduras indicadas teñen un ámbito de aplicación en obras de vivendas habituais; en obras distintas deberanse adaptar ás súas condicións particulares.